Ik heb een...

Reglement Infectiepreventiecommissie (voorbeeld)

Inleiding

In dit reglement worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven van de Infectiepreventiecommissie. Deze commissie wordt samengesteld uit leden van de zorginstelling(en).

Beleidsafspraken

Doel

De Infectiepreventiecommissie adviseert het voor het hygiënebeleid eindverantwoordelijke directie- of bestuurslid van de deelnemende instellingen inzake hygiëne, preventie, opsporing en bestrijding van infecties, t.a.v. cliënten en medewerkers van alle locaties behorende tot de participerende instellingen.

Status

 • De Infectiepreventiecommissie is een permanente commissie en functioneert ten behoeve van de participerende instellingen als adviescommissie
 • De leden van de commissie worden benoemd door de Raden van Bestuur;
 • De commissie heeft een functionele relatie met de deskundige(n) infectiepreventie, waarvan zij het beleid en de beleidsuitvoering toetst;
 • Een advies van de Infectiepreventiecommissie heeft een zwaarwegend karakter.

Verantwoordelijkheden

 • De commissie legt verantwoording af aan het voor het hygiënebeleid eindverantwoordelijke directie- of bestuurslid van de deelnemende instellingen;
 • De leden van de commissie dienen zich, inzake hygiëne en infectiepreventie, actief in te zetten binnen de instellingen waarin ze benoemd zijn;
 • Wanneer de leden van de commissie kennis nemen van praktijken, gewoonten etc. die de kwaliteit van de gezondheidszorg inzake preventie, opsporing en bestrijding van infecties kunnen schaden, brengen zij deze ter kennis van de commissie. Tevens melden zij het geconstateerde aan de betreffende leidinggevende.
 • De voorzitter van de commissie brengt de voor het hygiëne beleid eindverantwoordelijke functionaris hiervan in de vorm van een advies op de hoogte.

Werkzaamheden en bevoegdheden

 • Het initiëren van onderzoek op het gebied van preventie, opsporing en verspreiding van infecties;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren inzake maatregelen ter voorkoming dan wel bestrijding van infecties, als mede de aanschaf van de benodigde apparatuur;
 • Het geven van zowel gevraagd als ongevraagd advies op het gebied van infectiepreventie aan iedere medewerker;
 • Het opstellen van beleid en bijbehorende protocollen voor medisch-technische, verpleegtechnische en overige handelingen met betrekking tot hygiëne en infectiepreventie. Het beleid wordt ter bekrachtiging en invoering aangeboden aan de eindverantwoordelijke functionaris. De eindverantwoordelijke functionaris stelt de voorzitter van de Infectiepreventiecommissie op de hoogte van het door het management genomen besluit. De voorzitter draagt zorg voor de mededeling van het besluit aan de commissie;

Indien de instelling niet akkoord gaat met het voorgestelde beleid, dan wordt het voorstel terugverwezen naar de Infectiepreventiecommissie onder bijvoeging van de reden van afwijzing en zo mogelijk de verbetering die men zich daarbij voorstelt.

Input voor de Infectiepreventiecommissie

De werkzaamheden van de Infectiepreventiecommissie worden gestuurd door externe en interne input. De input van de commissie moet komen vanuit:

InternMedische vakgroep

Behandelaren

Uitvoerend medewerker in de zorg

Management van instellingen

MicrobiologieArts-microbioloog
Deskundige infectiepreventie
ExternRapporten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie, LCHV, Vilans

Informatie Symposia en congressen

ABR zorgnetwerken

Intercollegiale contacten

Samenstelling van de Infectiepreventiecommissie

De leden van de Infectiepreventiecommissie moeten vertegenwoordigers zijn van alle geledingen van de organisaties, waarbij artsen en verzorging zijn vertegenwoordigd.

Bij de benoeming wordt acht geslagen op een evenwichtige verdeling tussen verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg. Daarnaast dient een evenwichtige verdeling over de participerende instellingen in acht te worden genomen.

De leden worden benoemd voor een periode van minimaal 2 jaar. Indien gewenst kan de zittingstermijn worden verlengd.

Vergaderingen van de Infectiepreventiecommissie

 • Een specialist ouderengeneeskunde is voorzitter, gedurende 2 jaar.
  Het voorzitterschap wordt roulerend ingevuld door de participerende organisaties.
 • De deskundigen infectiepreventie zijn permanente leden en ambtelijk secretaris van de commissie .
 • De commissie komt 5 tot 6 maal per jaar in vergadering bijeen.
 • De agenda wordt opgesteld door de voorzitter en de secretaris.
 • De vergadering wordt genotuleerd. De notulen worden na vaststellen ter informatie aangeboden aan de voor het hygiëne beleid verantwoordelijke functionarissen.
 • Bij spoedeisende zaken kan de voorzitter in overleg met de secretaris een vergadering uitschrijven op korte termijn.
 • De Infectiepreventiecommissie stelt een meerjarenbeleidsplan op.
 • Jaarlijks stelt de Infectiepreventiecommissie een jaarplan en een jaarverslag samen.

Portefeuillehouder Hygiëne & Infectiepreventie

Indien er meerdere zorginstellingen deelnemen aan de Infectiepreventiecommissie dan benoemt iedere participerende instelling een “Portefeuillehouder Hygiëne & Infectiepreventie”. De portefeuillehouder is de contactpersoon voor de voorzitter van de Infectiepreventiecommissie en vormt de schakel tussen de commissie en de Raad van Bestuur.