Ik heb een...

 • /
 • Protocollen /
 • Verantwoordelijkheden bij Zelfsturende teams- een voorbeeld

Verantwoordelijkheden bij Zelfsturende teams- een voorbeeld

Verantwoordelijkheden bij Zelfsturende teams- een voorbeeld
Voorbereiding
 • Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Huishoudelijk assistenten
  • Paramedisch personeel
  • Specialisten ouderengeneeskunde
  • Begeleiders die geen verzorgende handelingen uitvoeren
  • Alle medewerkers die werken met voeding
  • Alle medewerkers die zorghandelingen uitvoeren
 • Locatie

  • Verpleeghuis
  • Verzorgingshuizen
  • Woonzorgcentra
  • Kleinschalige woonvormen
  • Thuiszorg
  • Woning of afdeling Korsakov cliënten
  • Wijkzorg
  • Gehandicaptenzorg
 • Benodigde materialen

  • Zie betreffende isolatieprotocol
Toepassing
 • Doel

  Voorbeeld verdeling verantwoordelijkheden voor zelfsturende teams

Werkwijze
 • Zie onderdeel verantwoordelijkheden

  Bij het hoofdstuk "verantwoordelijkheden" is beschreven welke doelgroep welke verantwoordelijkheid heeft.

Verantwoordelijkheden
 • Verpleegkundig team / praktijkverpleegkundige

  • heeft een signalerende en coördinerende rol op uitvoering en naleving van het isolatiebeleid;
  • informeert de medewerkers over de isolatie;
  • plaatst cliënt zo nodig op een kamer die voldoet aan gestelde eisen;
  • zorgt voor een adequate personele bezetting;
  • overlegt met behandelend arts over het instellen van isolatie;
  • overlegt met behandelend arts wanneer isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden;
  • overlegt met leidinggevenden (indien aanwezig) over het instellen en de voortgang van isolatie;
  • overlegt met behandelend arts over uitvoering vervolgscreeningen, op basis van advies van deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog;
  • zet indien nodig in overleg met behandelend arts en leidinggevenden de procedure uitbraakmanagement in gang.
 • Zorgteam (medewerkers afdeling/unit)

  • nemen contact op met verpleegkundig team en behandelend arts bij vermoeden op besmettelijke infectieziekte;
  • informeren leidinggevende/verpleegkundig team en deskundige infectiepreventie over situatie;
  • informeren cliënt en contactpersoon;
  • volgen de isolatieprotocollen op en dragen beschermende middelen zoals voorgeschreven.
 • Locatiehoofd / directie

  • is verantwoordelijk voor op de hoogte te stellen van over het optreden van een ongewoon aantal zieken (Wet Publieke Gezondheid).
 • Deskundige infectiepreventie (DI)

  • geeft advies over en biedt ondersteuning bij instellen, handhaven en opheffen van de isolatiemaatregelen volgens isolatiebeleid;
  • geeft advies over en biedt ondersteuning bij uitvoering van de isolatiemaatregelen;
  • houdt het isolatiebeleid up-to-date;
  • stelt samen met leidinggevende een voorstel voor verbeteringen aan isolatiebeleid en implementatie hiervan op.
 • Behandelend arts (specialist ouderengeneeskunde, huisarts)

  • stelt in overleg met (verpleegkundig) team isolatie in volgens geldende richtlijnen;
  • informeert cliënt en/of familie over de isolatiemaatregelen, of draagt dit over aan afdeling, verpleegkundig team;
  • coördineert de medische gang van zaken rondom behandeling;
  • beslist in overleg met verpleegkundig team wanneer isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden (volgens geldende richtlijnen);
  • is op de hoogte welke infectieziekten meldingsplichtig zijn (Wet Publieke Gezondheid);
  • is verantwoordelijk voor melding aan van meldingsplichtige infectieziekten;
  • zet indien nodig in overleg met verpleegkundig team de procedure uitbraakmanagement in gang;
  • is verantwoordelijk voor informatie overdracht van een cliënt naar een andere instelling;
  • start vervolgscreeningen en/of behandeling, zo nodig in overleg met arts-microbioloog of deskundige infectiepreventie;
  • overlegt zo nodig met deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog over deelname van cliënt aan sociale activiteiten.
 • Werkgever

  • biedt benodigde materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.
Appendix
 • Definities

  • GGD

   Gemeentelijke Gezondheidsdienst

  • NEN

   Een standaard waarin alle Nederlandse Normen voor allerlei gebruiksvoorwerpen, maar ook voor processen worden vastgelegd. Voor bijna alles is wel een norm beschikbaar, van gebruiksvoorwerpen tot de bescherming van persoonsgegevens.

 • Literatuur

  nvt

Updategeschiedenis
Type Omschrijving Datum Details
Controle controle bij publicatie 01 mei 2023