Ik heb een...

Afschaling Covid-19 maatregelen (voorbeeld)

Inleiding

De minister van volksgezondheid heeft op 10-3-2023 het advies van het OMT inzake afschaling COVID maatregelen overgenomen.
COVID kan als een “gewone” respiratoire infectie worden gezien.
De professionele richtlijnen in de zorg voor luchtwegklachten, o.a. COVID-19 en Influenza,, zijn hierbij richtinggevend.

Medewerkers met luchtwegklachten

Medewerkers met luchtwegklachten die fit genoeg zijn om te werken, mogen werken onder de volgende voorwaarden:

Voorwaarden

  • Medewerkers realiseren zich dat klachten die passen bij een luchtweginfectie besmettelijk zijn voor anderen en handelen hier zoveel mogelijk naar;
  • Medewerkers dragen te allen tijde een goed passend mondneusmasker in de omgeving van cliënten;
  • Vermijd gezamenlijke pauzes en houd voldoende afstand van collega’s;
  • Medewerkers passen adequate hand- en hoesthygiëne toe.

Cliënten met luchtwegklachten

Testen cliënten: de behandelend arts maakt de overweging om wel of niet te testen. (M.a.w. testen indien het consequenties heeft voor de individuele aanpak en behandeling). COVID wordt als een “gewone” respiratoire infectieziekte gezien.

De test mag een antigeen sneltest zijn. Overleg dit met de arts.

Isolatie

Wees je ervan bewust dat een cliënt met luchtwegklachten besmettelijk kan zijn voor anderen. Bij sterke verdenking COVID wordt druppelisolatie ingesteld. Zie bijbehorende werkinstructies: Druppelisolatie bij COVID-19 . Bij sterke verdenking Influenza de bijbehorende werkinstructie Druppelisolatie bij Influenza.
Voor andere respiratoire infecties zie de professionele standaarden van de LCI op betreffende veroorzaker of raadpleeg het protocol: Hoe te handelen bij infecties.

Uitbraaksituatie

Er is sprake van een uitbraak als binnen korte tijd op dezelfde afdeling een ongewoon aantal gevallen van luchtweginfecties zijn. De arts kan besluiten te testen op o.a COVID en/of Influenza en/of respiratoir panel. Voor uitbraak infectieziekten kan het protocol Uitbraakmanagement geraadpleegd worden.

Stel een uitbraakteam samen. Aan dit uitbraakteam (OMT) neemt deel: de arts van de afdeling, de leidinggevende of coach van de afdeling en de deskundige infectiepreventie.

Bespreek de volgende onderwerpen in het uitbraakteam:

Overwegingen:

Neem bij de overweging in te zetten maatregelen mee: de ziektelast van de cliënten, de snelheid van verspreiding en de instrueerbaarheid van de cliënten.

TestenTest bewoners op indicatie van arts.
Alleen testen bij klachten.
Overleg in OMT of een sneltest en/ of een PCR test ingezet wordt.
Mondneusmasker type IIR, bij aerosolvormende handelingen een FFP2Het OMT bepaalt of het mondneusmasker de hele dienst wordt gedragen
IsolatiePas druppelisolatie toe bij bewezen positieve cliënten en bij mogelijke sterke verdenking in afwachting van de uitslag
Sluiting afdelingBij het sluiten van een afdeling blijven cliënten op de afdeling. Wel mogen cliënten zonder klachten naar buiten met bezoek.
PersoneelBlijft op de afdeling.
Houdt voldoende afstand tijdens pauzes/ eten.
Activiteiten grote groepenActiviteiten worden zoveel mogelijk beperkt of op de afdeling gedaan. Denk aan fysiotherapie, enz.
Bezoek
Overweeg beperking van het aantal bezoekers
Opheffen uitbraakBeoordeel wanneer een uitbraak kan worden afgesloten. Dit is sterk afhankelijk van de categorie cliënten en besmettelijke periode.

Literatuur

LCIrichtlijn https://lci.rivm.nl/richtlijne...

Verenso richtlijn https://www.verenso.nl/kwalite...

Meldingsplichtige infectieziekten: https://lci.rivm.nl/draaiboeke...

OMT advies dd 22-2-2023: Advies n.a.v. 146e OMT COVID-19