Ik heb een...

Meldingsplichtige Infectieziekten

Meldingsplichtige Infectieziekten
Voorbereiding
 • Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Huishoudelijk assistenten
  • Paramedisch personeel
  • Specialisten ouderengeneeskunde
  • Vrijwilligers
  • Alle medewerkers die werken met voeding
  • Alle medewerkers die zorghandelingen uitvoeren
 • Locatie

  • Verpleeghuis
  • Woonzorgcentra
  • Kleinschalige woonvormen
  • Thuiszorg
  • Gehandicaptenzorg
 • Benodigde materialen

  • Handendesinfectans

  Voor eisen materialen zie protocol benodigde materialen

Toepassing
 • Doel

  Vroegtijdige opsporing van bepaalde infectieziekten.

 • Waarom

  Redenen voor meldingsplicht zijn:

  • Er is een open bron waartegen de omgeving zich niet of moeilijk kan beschermen. Gezien de aard en besmettelijkheid van de ziekte moeten, al dan niet dwingend opgelegde, maatregelen getroffen worden om verspreiding van de ziekte te voorkomen.
  • De infectieziekte heeft mogelijk internationale consequenties en moet worden gemeld aan de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO).
  • De melding is onmisbaar voor preventie en bestrijding en kan niet op andere wijze verkregen worden.
  • Gegevens zijn van belang om risico’s voor de bevolking tijdig te signaleren, zoals het falen van vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma

  De meldingsplicht voor infectieziekten kan plaats vinden op twee niveaus:

  • Meldingsplicht op individu niveau, op basis van diagnostiek
  • Behandelend artsen en laboratoriumhoofden zijn verplicht na vaststelling of bij vermoeden van bepaalde infectieziekten bij een individuele cliënt dit te melden aan de .
  • Meldingsplicht op groepsniveau
  • Hoofden van instellingen waar voor infectieziekten kwetsbare groepen verblijven of samenkomen (waaronder verpleeg- en verzorgingshuizen) zijn verplicht de op de hoogte te stellen van het optreden van een ongewoon aantal zieken, volgens artikel 26 van de Wet publieke Gezondheid.
  • De te melden aandoeningen (diarree, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard) kunnen door niet-medici worden geconstateerd.
  • De heeft dan de taak om eventueel de bron van de infectie op te sporen en na te gaan of contacten van de cliënt risico lopen besmet te raken. De kan vervolgens in overleg met de melder maatregelen nemen om de contacten te beschermen en verspreiding van de ziekte tegen te gaan. In Nederland zijn 42 infectieziekten meldingsplichtig, vastgelegd in de Wet publieke gezondheid.
 • Wanneer

  In het protocol Hoe te handelen bij infecties is aangegeven welke infectieziekten meldingsplichtig zijn.

  1. Melden op individu niveau, o.b.v. diagnostiek;
  behandelend arts

  2. Melden op groepsniveau (diarree, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard)
  verpleegafdelingen: door specialist ouderengeneeskunde
  woonzorglocaties: door hoofd / teammanager van de locatie.

Werkwijze
 • Werkwijze

  Controleer of een infectieziekte meldingsplichtig is op de site van de RIVM: Welke infectieziekten zijn meldingsplichtig.

  Verzamel de volgende gegevens voor melding aan de GGD:

  • naam, geboortedatum, verblijfsgegevens;
  • indien mogelijk/van toepassing telefoonnummer van de patiënt;
  • klinische gegevens, zoals de datum van de eerste ziektedag, de wijze van diagnosestelling en de vermoedelijke bron;
  • indien van toepassing; of de patiënt werkzaam is in de voedselbereiding of gezondheidszorg;

  Meld de infectieziekte telefonisch aan de regionale .

Verantwoordelijkheden
 • Behandelend arts (waaronder specialist ouderengeneeskunde)

  • is op de hoogte welke infectieziekten meldingsplichtig zijn (Wet Publieke Gezondheid);
  • is verantwoordelijk voor melding aan van meldingsplichtige infectieziekten (op individu-niveau, als aanvrager van diagnostiek);
  • is verantwoordelijk voor melding aan van meldingsplichtige infectieziekten op groepsniveau op verpleegafdelingen.
 • Hoofd/ teammanager woonzorgcentrum

  • is op de hoogte welke infectieziekten meldingsplichtig zijn;
  • is verantwoordelijk voor melding aan van meldingsplichtige infectieziekten (op groepsniveau).
Appendix
Updategeschiedenis
Type Omschrijving Datum Details
Controle Controle bij publicatie 01 mei 2023